രാത്രി മഴ

രാത്രി മഴ, പണ്ടെണ്റ്റെ സൌഭാഗ്യരാത്രികളി- ലെന്നെച്ചിരിപ്പിച്ച, കുളിര്‍കോരിയണിയിച്ച, വെണ്ണിലാവേക്കാള്‍ പ്രിയം തന്നുറക്കിയോ- രന്നത്തെയെന്‍ പ്രേമസാക്ഷി. രാത്രി മഴ, ഇന്നെണ്റ്റ്‌ രോഗ്രോഷ്ണശയ്യയില്‍, വിനിദ്യയാമങ്ങളി- ലിരുട്ടില്‍ തനിച്ചു കര- യാനും മറന്നു ഞാ- നുഴലവേ, ശിലപോലെ- യുറയവേ, എന്‍ ദു:ഖസാക്ഷി. രാത്രി മഴയോടു ഞാന്‍ പറയട്ടെ, നിണ്റ്റ്‌ ശോകാര്‍ദ്രമാം സംഗീത- മറിയുന്നു ഞാന്‍, നിണ്റ്റ്‌- യലിവും അമര്‍ത്തുന്ന രോഷവും, ഇരുട്ടത്തു വരവും, തനിച്ഛുള്ള തേങ്ങിക്കരച്ഛിലും, പുലരിയെത്തുമ്പോള്‍ മുഖം തുടച്ചുള്ള നിന്‍- ചിരിയും തിടുക്കവും നാട്യവും ഞാനറിയും, അറിയുന്നതെന്തുകൊ- ങ്ങെന്നൊ? സഖീ, […]