ഈരുളിന്‍ മഹാ നിദ്രയില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തി

ഈരുളിന്‍ മഹാ നിദ്രയില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തി നീ നിറമുള്ള ജീവിത പീലി തന്നു. എന്‍ ചിറകിനാകാശവും നീ തന്നു നിന്‍ ആത്മ ഷിഖരതിലൊരു കൂടു തന്നു ആത്മ ഷിഖരതിലൊരു കൂടു തന്നു ഒരു കുഞ്ഞു പൂവിലും കുളിര്‍ കറ്റിലും നിന്നെ നീയായ്‌ മണക്കുന്നതെങ്ങു വെറെ ജീവനുരുകുമ്പ്ബൊലൊരു തുള്ളി ഉരയതെ നീ തന്നെ നിറയുന്ന പുഴയെങ്ങു വെറെ ക്കനവിണ്റ്റെ ഇതലായി നിന്നെപ്പരതി നീ വിരിയിചൊരാകാശമെങ്ങു വെറെ ഒരു കുഞ്ഞു രാപ്പാട്ടി കരയുമ്പ്ബൊഴും നേര്‍തൊരരുവി തന്‍ താരാട്ടു തളരുമ്പ്ബൊഴും കനിവിലൊരു കല്ലു […]