അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ

നിഗൂഢമായ നിശബ്ദതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപുള്ള നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ എഴുതി തീർത്ത ജീവിതമഹാ ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ താളുകളിൽ മുഴുവൻ അക്ഷര തെറ്റുകളായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. തൻറെ മടിയിൽ തലവെച്ചുറങ്ങുന്ന മഹാ ഗുരുവിനെ ശാന്തതയ്ക്കുവേണ്ടി സ്വയം കൊടും വേദനയുടെ വിഷം പേറിയത്തിനു ശാപഗ്രസ്ഥനായ കർണ്ണനെപ്പോൽ. കർണ്ണ ജാതകം പേറും ഞാനും എഴുതി തീർത്തതെല്ലാം അക്ഷരത്തെറ്റുകളായിരുന്നു.

-കർണ്ണൻ

Leave a Reply

Related Posts

Ameer. M.A

Full Stack Developer

I am a Full Stack web developer, Progressive Web Apps (PWA) Developer, Hybrid mobile app developer, and ERP consultant from Kerala, India.

Ameer. M.A

Explore