ആല്‍ഫ്രഡ്‌ ഹിച്കോക്ക്‌

എനിക്കുമുമ്പ്‌ നീ മരിക്കുമെന്ന്‌ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.
ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരോ വ്യക്തിയും എനിക്കുമുമ്പേ നശിക്കണം.
എങ്കില്‍ മാത്രമേ എല്ലാം നഷ്ടങ്ങളും എണ്റ്റേതാകൂ.

(ആല്‍ഫ്രഡ്‌ ഹിച്കോക്ക്‌)

Leave a Reply

Related Posts

Ameer. M.A

Full Stack Developer

I am a Full Stack web developer, Progressive Web Apps (PWA) Developer, Hybrid mobile app developer, and ERP consultant from Kerala, India.

Ameer. M.A

Explore