ചങ്ങമ്പുഴ -രമണന്‍

ജീവിതം നല്‍കാന്‍ മടിക്കുന്നതൊക്കെയും
ജീവിച്ചു ജീവിതത്തോട്‌ ഞാന്‍ വാങ്ങിടും
കപടലോകത്തില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായൊരു
ഹ്ര്‍ദയമുണ്ടായാതാണെന്‍ പരാജയം.

(ചങ്ങമ്പുഴ -രമണന്‍)

Leave a Reply

Related Posts

Ameer. M.A

Full Stack Developer

I am a Full Stack web developer, Progressive Web Apps (PWA) Developer, Hybrid mobile app developer, and ERP consultant from Kerala, India.

Ameer. M.A

Explore