ചിദംബര സ്മരണ

ജീവിതം ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ്‌ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊന്ന്‌ .
അത്‌ നിങ്ങള്‍ക്കായി എപ്പോഴും കാത്തുവയ്ക്കുന്നു.

(ചിദംബര സ്മരണ)

Leave a Reply

Related Posts

Ameer. M.A

Full Stack Developer

I am a Full Stack web developer, Progressive Web Apps (PWA) Developer, Hybrid mobile app developer, and ERP consultant from Kerala, India.

Ameer. M.A

Explore