, ,

വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീര്‍

എനിക്ക്‌ ഒരുപാട്‌ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌; ചുടുനീറുന്ന കുറേ അധികം അനുഭവങ്ങളും പേനയുമല്ലാതെ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഉങ്ങായിരുനില്ല.

സ്നേഹം ക്രൂരവും ദീനവും അനാഥവും ത്യാഗോജ്വലവും ആണ്‌ എന്നും ചിലപ്പോള്‍ അത്‌ ശൂന്യതയിലേക്ക്‌ ആവിയായി പോകുന്ന ഒരു കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളിയുമാകുന്നു.

Leave a Reply

Related Posts

Ameer. M.A

Full Stack Developer

I am a Full Stack web developer, Progressive Web Apps (PWA) Developer, Hybrid mobile app developer, and ERP consultant from Kerala, India.

Ameer. M.A

Explore